Polityka Prywatności Kincentric

Wprowadzenie

Firma Kincentric zobowiązuje się chronić prywatność danych osobowych użytkowników. Niniejsze oświadczenie podsumowuje nasze zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych, zabezpieczeń stosowanych przez Kincentric do ochrony tych danych oraz praw przysługujących osobom, których dane dotyczą.

Gromadzone informacje

Kincentric świadczy usługi doradztwa dla liderów z zakresu zaangażowania pracowników i analiz porównawczych kultur organizacyjnych, rozwoju kadr kierowniczych, oceny kadr oraz strategii związanych z kapitałem ludzkim. Świadczenie tych usług na rzecz klientów wymaga od firmy Kincentric gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i analizowania różnych danych osobowych.

Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych to między innymi: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), przebieg kariery, informacje o wykształceniu i działalności społecznej, szczegóły wynagrodzenia (jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy), dane kadrowe (takie jak jednostka biznesowa, długość stażu pracy), indywidualne możliwości i preferencje, a także spostrzeżenia i opinie dotyczące zatrudnienia u danego pracodawcy. W zależności od zakresu usług zamówionych przez klienta możemy gromadzić określone dane demograficzne (takie jak płeć, wiek i pochodzenie etniczne) oraz dane psychometryczne (tj. nieprzetworzone wyniki testów i ankiet, w których użytkownik brał udział).

Dane te mogą zostać uzyskane bezpośrednio od użytkownika lub od jego pracodawcy. Jedną z metod, których używamy do pozyskiwania danych bezpośrednio od użytkowników, są ankiety, w związku z tym gromadzimy również wszelkie informacje przekazane jako odpowiedzi w takich ankietach. Zapewniamy, że udzielone odpowiedzi są traktowane jako poufne, a pracodawca nie zobaczy żadnych indywidualnych wyników bez uprzedniej zgody użytkownika.

W przypadku użytkowników będących klientami lub dostawcami Kincentric gromadzimy i wykorzystujemy informacje o firmie użytkownika i zatrudnionych w niej osobach fizycznych w celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec użytkownika i rozwijania nawiązanych z nim relacji biznesowych. Gromadzone dane będą zazwyczaj zawierać informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa stanowiska oraz dokumentacja biznesowa związana z naszymi usługami).

Miejsce przechowywania danych osobowych

Zgromadzone dane osobowe są przechowywane przede wszystkim na terenie UE, jednak mogą być również przetwarzane lokalnie poza jej obszarem w biurach, z których będą pracować konsultanci.

W razie potrzeby dane mogą być przetwarzane przez nasz zespół ds. wsparcia IT w USA w celu zapewnienia pomocy technicznej. Ponadto mogą zostać przekazane na ograniczony czas do zespołu operacyjnego Kincentric w Indiach na użytek analiz porównawczych. Należy pamiętać, że takie dane są pseudonimizowane lub anonimizowane, co oznacza, że nie będą mogły zostać bezpośrednio powiązane z konkretną osobą.

W celu dalszego zapewniania stosownych i adekwatnych zabezpieczeń podczas przekazywania danych poza UE firma Kincentric stosuje standardowe klauzule umowne UE obowiązujące jej jednostki stowarzyszone w USA i Indiach. Klauzule te stanowią uzupełnienie praktyk ochrony danych opisanych w niniejszej polityce.

Sposób wykorzystania danych osobowych

Nie będziemy przetwarzać danych osobowych użytkownika w sposób niezgodny z treścią niniejszej Polityki prywatności i dołożymy wszelkich starań, aby dane były dokładne, kompletne, aktualne i nadawały się do zamierzonego użycia.

Dane są wykorzystywane w zwyczajowym toku naszej działalności do świadczenia usług naszym klientom. W tym celu możemy poprosić użytkownika o wypełnienie określonych ankiet i udzielenie odpowiedzi na pytania, które zostały opracowane, aby dostarczyć pracodawcy wymagane informacje dotyczące takich kwestii jak poziom zaangażowania i osiągane wyniki, uzyskać informacje na temat poziomu zadowolenia pracowników, ocenić pulę talentów i umiejętności w celu przyspieszenia rozwoju liderów i talentów o wysokim potencjale w firmie z wykorzystaniem przeznaczonych do tego narzędzi oraz do celów związanych ze sprawozdawczością i analizami porównawczymi.

Dane osobowe mogą być udostępniane naszym klientom oraz stronom trzecim, które świadczą usługi na rzecz naszej firmy. Obejmuje to naszych zewnętrznych usługodawców, którzy wykonują w naszym imieniu rozmaite zadania, takie jak doradztwo lub usługi przetwarzania danych w ramach projektu, bądź świadczą usługi przechowywania dokumentów. Wszystkie takie podmioty muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą Polityką prywatności.

Dane użytkownika mogą być również udostępniane każdemu właściwemu organowi ścigania, organowi regulacyjnemu lub rządowemu bądź sądowi, jeśli jest to konieczne do wykonywania naszych praw, ochrony interesów użytkownika lub wywiązania się z obowiązku prawnego.

Zgromadzone dane klienta lub dostawcy będą wykorzystywane w kontekście świadczenia usług przez nas lub taki podmiot. Możemy również wykorzystywać te dane do innych celów biznesowych, w tym analizy danych, analiz porównawczych oraz badań statystycznych. Możemy wykorzystywać zgromadzone dane osobowe w celu skontaktowania się z użytkownikiem w związku z którąkolwiek z naszych usług, która naszym zdaniem może go zainteresować.

Zaproszenia na wydarzenia
Od czasu do czasu możemy skontaktować się z użytkownikiem w celu zaproszenia do udziału w wydarzeniach branżowych lub związanych z pełnioną przez niego rolą, takich jak kolacja biznesowa lub impreza charytatywna. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych zaproszeń.

Badania rynkowe
Możemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe na użytek badań, analiz porównawczych i określania norm rynkowych w celu świadczenia i rozwijania naszych usług i kapitału intelektualnego oraz utrzymywania działalności na poziomie zgodnym ze standardami rynkowymi.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania przez Kincentric danych osobowych opisanych w niniejszej polityce zależy od charakteru tych danych, czynności związanych z przetwarzaniem oraz kontekstu, w jakim uzyskano te dane.

Przetwarzamy podstawowe dane osobowe użytkownika, takie jak dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz informacje zawarte w odpowiedziach ankietowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub innych podstaw prawnych (takich jak udzielona zgoda), tam gdzie jest to wymagane przez obowiązujące przepisy lokalnego prawa, pod warunkiem że przetwarzanie takich informacji ma charakter nadrzędny wobec interesów użytkownika dotyczących ochrony prywatności oraz jego swobód przysługujących na mocy przepisów prawnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania swoich danych osobowych, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@kincentric.com.

Bezpieczeństwo i integralność informacji

Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, utrzymać dokładność danych i zapewnić ich właściwe wykorzystanie, firma Kincentric wdrożyła odpowiednie środki prawne, fizyczne i techniczne oraz zabezpieczenia służące ochronie zgromadzonych danych osobowych i utrzymaniu ich poufności oraz zapobieganiu przypadkowej utracie, nieuprawnionemu dostępowi lub bezprawnemu przetwarzaniu. Środki te będą poddawane okresowej ocenie i aktualizacji w celu dostosowania do najnowszych technologii i przepisów prawa.

Zatrzymywanie danych

Kincentric przechowuje dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak są one niezbędne do realizacji celów, w których są gromadzone i wykorzystywane. Po upłynięciu tego okresu dane zostaną usunięte albo poddane pseudonimizacji, aby zagwarantować, że nie będą mogły zostać bezpośrednio powiązane z użytkownikiem, i będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z analizą danych, analizami porównawczymi oraz badaniami statystycznymi. W kontekście zatrzymywania danych będziemy kierować się następującymi kryteriami:

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, usunięcia, sprostowania, zaktualizowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych oraz złożenia wniosku o zaniechanie dalszego kontaktu ze strony Kincentric. Ponadto użytkownik może zażądać przekazania swoich danych osobowych stronie trzeciej, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Aby skorzystać z dowolnego z tych praw, należy wysłać wiadomość na adres privacy@kincentric.com.

W przypadku żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych należy pamiętać, że możemy zachować minimalną ilość danych osobowych użytkownika, aby odnotować jego żądanie usunięcia danych oraz prowadzić rejestr informacji ujawnionych naszym klientom. Jeśli usunięcie (lub w stosownym przypadku anonimizacja) danych osobowych nie jest możliwe (na przykład dlatego, że dane osobowe zostały zapisane w archiwalnych kopiach zapasowych), zobowiązujemy się przechowywać je w bezpieczny sposób i zabezpieczać przed dalszym przetwarzaniem tak długo, aż możliwe będzie ich usunięcie.

Jeśli gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na mocy udzielonej zgody, użytkownik może ją w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na jakiekolwiek przetwarzanie dokonywane przed wycofaniem zgody ani na przetwarzanie realizowane na mocy innych podstaw prawnych niż zgoda.

Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych w swojej jurysdykcji, dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wnoszenia skargi, należy się skontaktować z lokalnym organem ochrony danych.

Istotne zmiany Polityki prywatności

Kincentric zastrzega sobie prawo do zmiany lub poprawienia niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu. W razie wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności opublikujemy je na naszej stronie internetowej i podejmiemy stosowne działania służące poinformowaniu użytkowników o tym fakcie. Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności w celu zaznajomienia się z jej aktualną wersją.

Wszelkie pytania dotyczące swoich danych osobowych należy kierować na adres privacy@kincentric.com.

 


 

Polityka dotycząca plików cookie i adresów IP

Kincentric może używać plików cookie w niniejszej witrynie internetowej. Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielką ilość informacji, pobierane na komputer lub urządzenie przenośne użytkownika odwiedzającego witrynę internetową. Używamy plików cookie w celu zapewnienia lepszej i bardziej spersonalizowanej obsługi poprzez zapisywanie informacji o preferencjach użytkowników oraz monitorowanie trendów dotyczących użytkowników, a także w celu realizacji usług zamówionych przez użytkownika.

Korzystanie z naszej witryny internetowej pod adresem www.kincentric.com jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie plików cookie zgodnie z niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie.

W razie braku zgody na korzystanie z plików cookie należy je wyłączyć, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi pod adresem http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ lub zmieniając ustawienia przeglądarki zgodnie z poniższymi instrukcjami, tak aby zapobiec zapisywaniu plików cookie z niniejszej witryny na swoim komputerze lub urządzeniu przenośnym.

Jakich plików cookie używamy?

Używamy spersonalizowanego i zastrzeżonego kodu JavaScript dostarczanego przez zintegrowane platformy stron trzecich, w tym między innymi Google Analytics, Google Tag Manager, Quantcast, Crazy Egg i Visual Website Optimizer, aby zbierać informacje o odwiedzających i przesyłać je na serwery należące do tych podmiotów. Gdy użytkownik odwiedza witrynę www.kincentric.com, kod ten kontaktuje się z odpowiednim serwerem zewnętrznej platformy i przesyła wyżej wymienione dane. Dane te są pozbawiane informacji umożliwiających identyfikację osób i są przechowywane na serwerze strony trzeciej do celów analiz służących zapewnieniu lepszych i bardziej spersonalizowanych wrażeń dla użytkowników witryny.

Niezbędne pliki cookie – te pliki są niezbędne do poruszania się po witrynie internetowej i korzystania z jej funkcji, takich jak dostęp do jej zabezpieczonych części. Korzystanie z plików cookie może również pozwolić nam zautomatyzować dostęp do obszarów chronionych hasłem, tak aby użytkownik nie musiał ponownie wprowadzać hasła za każdym razem, gdy odwiedza naszą witrynę.

Funkcjonalne pliki cookie – te pliki pozwalają witrynie zapamiętać wybory podejmowane przez użytkownika i udostępnić mu ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje. Mogą być również wykorzystywane do świadczenia usług w sposób określony przez użytkownika, np. do tworzenia zestawień danych w raporcie.

Pliki cookie związane z wydajnością witryny – te pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej, na przykład o tym, które strony odwiedza użytkownik i jak często to czyni. Pliki te nie gromadzą informacji, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane i w związku z tym pozostają anonimowe. Informacje zebrane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do doskonalenia naszej witryny internetowej i usług świadczonych na rzecz użytkownika.

Możemy również sprawdzać adres IP użytkownika w celu określenia jego domeny, aby zyskać dokładniejsze dane demograficzne dotyczące naszych użytkowników. Kincentric monitoruje adresy IP również do celów związanych z bezpieczeństwem, analizą trendów, administrowaniem witryną internetową, śledzeniem ruchu użytkowników oraz gromadzeniem ogólnych informacji demograficznych wykorzystywanych w formie zagregowanej. Adres IP komputera, na którym uzyskano dostęp do witrynywww.kincentric.com nie zostanie powiązany z żadnymi danymi osobowymi, które użytkownik przekazuje nam w inny sposób.

Jak kontrolować pliki cookie?

W przypadku większości przeglądarek internetowych można usunąć pliki cookie z dysku twardego, zablokować wszystkie pliki cookie lub skonfigurować otrzymywanie ostrzeżeń przed zapisaniem pliku cookie na komputerze. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych funkcji i sposobu korzystania z nich, należy się zapoznać z instrukcjami w przeglądarce (zwykle są one dostępne w sekcji „Pomoc”, „Narzędzia” lub „Edytuj”). Należy pamiętać, że jeśli przeglądarka nie akceptuje plików cookie, niektóre części lub funkcje naszej witryny mogą być niedostępne.

Więcej informacji na temat plików cookie, w tym instrukcje dotyczące sprawdzania, które pliki cookie zostały zapisane na urządzeniu, zarządzania nimi i ich usuwania, można znaleźć na stroniewww.allaboutcookies.org.