นโยบายความเป็นส่วนตัวของ KINCENTRIC

ข้อมูลเบื้องต้น

Kincentric มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อความนี้สรุปนโยบายที่เราใช้สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ Kincentric ใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

Kincentric ให้บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความผูกพันของพนักงานและการเทียบเคียงวัฒนธรรมกับองค์กรอื่นๆ การพัฒนาความเป็นผู้นำ การประเมินฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล Kincentric จำเป็นต้องเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภทเพื่อให้บริการเหล่านี้แก่ลูกค้าของเรา

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจได้แก่ ชื่อ ข้อมูลติดต่อ (ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา กิจกรรมทางสังคม รายละเอียดค่าตอบแทน (ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต) รายละเอียดทรัพยากรบุคคล (เช่น หน่วยธุรกิจ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง) ความสามารถและความชอบส่วนบุคคล ตลอดจนมุมมองและความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการทำงานให้นายจ้าง เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางประชากรศาสตร์บางประเภท (เช่น เพศ อายุ ชาติพันธุ์) รวมถึง ข้อมูลการวัดผลทางจิตวิทยา (ได้แก่ คะแนนดิบของการทำแบบทดสอบและแบบสอบถามที่คุณเข้าร่วม) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตบริการที่ลูกค้าของเราได้ร้องขอ

เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้จากคุณโดยตรง หรือนายจ้างของคุณ การใช้แบบสำรวจเป็นหนึ่งในวิธีที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณโดยตรง ดังนั้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ก็ตามในคำตอบของแบบสำรวจดังกล่าว โปรดวางใจว่าเราจะเก็บคำตอบของคุณไว้เป็นความลับ นายจ้างของคุณจะไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ของแต่ละคนได้ หากคุณไม่ได้ให้คำยินยอมล่วงหน้า

หากคุณเป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของ Kincentric เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและบุคคลต่าง ๆ ในบริษัทของคุณ เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคุณ และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้แก่รายละเอียดข้อมูลเพื่อติดต่อคุณ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ตำแหน่งงาน และบันทึกทางธุรกิจที่เกี่ยวกับบริการของเรา)

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่ใด

หลัก ๆ แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมจะจัดเก็บไว้ในสหภาพยุโรป แต่ก็อาจจะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในสำนักงานที่ผู้ให้คำปรึกษาปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งก็อาจจะเป็นประเทศอื่น ๆ นอกสหภาพยุโรป

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเราที่สหรัฐฯ ก็อาจจะประมวลผลข้อมูลของคุณ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ในกรณีที่จำเป็น และก็อาจจะมีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังฝ่ายปฏิบัติการของ Kincentric ในอินเดียเพื่อเทียบเคียงสมรรถนะ ภายในระยะเวลาที่จำกัดในอนาคต โปรดทราบว่าจะมีการปกปิดข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลนิรนาม ซึ่งก็หมายความว่าจะไม่สามารถเชื่อมโยงมาถึงบุคคลใด ๆ ได้โดยตรง

และเพื่อเป็นการรับประกันว่า Kincentric มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลนอกสหภาพยุโรปเพิ่มเติม เรามีข้อสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป ที่บริษัทในเครือในสหรัฐฯ และอินเดียจะต้องใช้ นอกเหนือไปจากแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในรูปแบบที่ขัดแย้งกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเราก็จะใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการรับประกันว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือตามจุดประสงค์ในการใช้ที่เจตนา

เรามีการใช้ข้อมูลสำหรับการดำเนินธุรกิจตามปกติ เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าของเรา ซึ่งก็อาจจะรวมถึงการขอให้คุณตอบแบบสำรวจและตอบคำถามบางอย่างที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ตอบโจทย์คำขอข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงของนายจ้างของคุณเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ความผูกพันและผลการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ และการประเมินความสามารถโดดเด่นและทักษะเพื่อกระตุ้นการพัฒนาผู้นำและคนเก่งที่มีศักยภาพสูงในบริษัท โดยใช้เครื่องมือที่กำหนด ตลอดจนการรายงานและการเทียบสมรรถนะ

อาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ลูกค้าของเรา ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เราว่าจ้างเพื่อให้บริการ ซึ่งก็รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา เช่น บริการให้คำปรึกษาหรือบริการด้านข้อมูลระหว่างดำเนินโครงการ หรือผู้ให้บริการจัดเก็บเอกสารที่ว่าจ้าง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

สุดท้ายนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ หรือศาล ในกรณีที่จำเป็นแก่การใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของเรา การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคุณ หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

เราจะมีการใช้ข้อมูลของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ที่เก็บรวบรวมเพื่อให้บริการของเราหรือของคุณ นอกจากนี้ เราอาจจะใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ ด้วย ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การเทียบสมรรถนะ และจุดประสงค์ทางสถิติ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการของเรา ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ

การเชื้อเชิญ
เราอาจติดต่อคุณเพื่อส่งคำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือบทบาท เช่น งานเลี้ยงอาหารค่ำหรืองานการกุศลเป็นครั้งคราว คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับคำเชิญดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

ข่าวกรองด้านตลาด
เราอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการวิจัย เทียบสมรรถนะและบรรทัดฐานทางตลาด เพื่อส่งมอบและพัฒนาบริการของเรา ตลอดจนทุนทางปัญญาให้สอดรับกับมาตรฐานของตลาดอย่างต่อเนื่อง

หลักการทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หลักการทางกฎหมายของ Kincentric ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลส่วนบุคคลและกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริบทที่เราได้ข้อมูลมา

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น รายละเอียดติดต่อของคุณ (ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) และข้อมูลในคำตอบแบบสำรวจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายหรือมูลเหตุทางกฎหมายอื่น ๆ (เช่น คำยินยอม) ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับกำหนด แต่ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่มีความสำคัญมากไปกว่าสิทธิประโยชน์ด้านความเป็นส่วนตัวของคุณ หรือสิทธิและเสรีภาพของคุณตามที่กฎหมายกำหนด

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถติดต่อเราได้ privacy@kincentric.com.

ความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูล

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การรักษาความถูกต้องข้อมูล และการรับประกันว่ามีการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม Kincentric จึงได้ใช้กระบวนการทางกฎหมาย กายภาพ เทคนิค และความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ตลอดจนป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการประมวลผลอย่างผิดกฎหมาย จะมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านกฎหมายและเทคโนโลยี

การเก็บรักษาข้อมูล

Kincentric จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าที่จำเป็นตามจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเท่านั้น และหลังจากไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ดังกล่าวแล้ว เราก็จะลบหรือปกปิดข้อมูล เพื่อไม่ให้เชื่อมโยงมาถึงตัวคุณได้โดยตรง และใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การเทียบเคียง และจุดประสงค์ทางสถิติเท่านั้น เราจะใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณ

สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์เข้าถึง ลบ แก้ไข อัปเดตหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณครบถ้วน หรือร้องขอไม่ให้ Kincentric ติดต่อคุณอีกต่อไปก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ขอให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บุคคลภายนอก คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเพิกถอนคำยินยอมได้ทุกเมื่อ หากคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ สามารถติดต่อได้ที่ privacy@kincentric.com.

หากคุณต้องการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเรา โปรดทราบว่าเราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เล็กน้อย เพื่อบันทึกความประสงค์ของคุณในการให้เราลบข้อมูลของคุณออก และเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลที่เปิดเผยให้แก่ลูกค้าของเรา หากไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ (หรือหากไม่สามารถทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลนิรนามได้ ในกรณีที่เข้าข่าย ช่น เพราะข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บไว้ในที่เก็บบันทึกข้อมูลถาวรสำรอง) เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัย และไม่ให้มีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจนกว่าจะสามารถลบได้

หากเราได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยที่คุณได้ให้คำยินยอม คุณก็มีสิทธิ์เพิกถอนคำยินยอมได้ทุกเมื่อ การเพิกถอนคำยินยอมของคุณจะไม่กระทบกับการประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนหน้า หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกเหนือจากการให้คำยินยอม

สุดท้ายนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจของคุณ เกี่ยวกับการที่เราเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องเรียน โปรดติดต่อหน่วยงานทางการที่มีหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างมีนัยสำคัญ

Kincentric ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างมีนัยสำคัญ เราจะโพสต์แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบน เว็บไซต์ของเราและดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้คุณทราบข้อมูล โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้เท่าทันข้อมูล

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งอีเมลหาเราที่  privacy@kincentric.com.

 


 

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้และที่อยู่ IP

Kincentric อาจใช้คุกกี้ของเบราว์เซอร์บนเว็บไซต์นี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีคุณภาพมากขึ้นและเกี่ยวข้องมากกว่าเดิม โดยการจัดเก็บตัวเลือกที่ผู้ใช้ต้องการและเฝ้าติดตามดูแนวโน้มของผู้ใช้ ตลอดจนส่งมอบบริการที่คุณได้ร้องขอ

หากคุณใช้เว็บไซต์ของเรา  www.kincentric.com เราก็จะถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ฉบับนี้

หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้เหล่านี้ โปรดปิดการใช้งานคุกกี้ โดยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ หรือด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณด้านล่าง เพื่อป้องกันมิให้คุกกี้จากเว็บไซต์นี้มาอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ

เราใช้คุกกี้ประเภทใด

เราใช้โค้ด JavaScript เฉพาะที่มีกรรมสิทธิ์ของแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการภายนอกที่เราผนวกรวม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ Google Analytics, Google Tag Manager, Quantcast, Crazy Egg และ Visual Website Optimizer เพื่อเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลของผู้เยี่ยมชมไปยังเซิรฟ์เวอร์ของผู้ให้บริการดังกล่าว เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์  www.kincentric.com โค้ดนี้จะติดต่อเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มภายนอกที่เกี่ยวข้องและส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้ จะมีการจัดเก็บข้อมูลนี้ในเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลภายนอก โดยปราศจากข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลได้ เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ ที่จะนำมาใช้เพื่อปรับปรุงและมอบประสบการณ์ตามบริบทแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คุกกี้ที่จำเป็น  – คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการไปยังส่วนต่าง ๆ ทั่วเว็บไซต์และใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ในเว็บไซต์ เช่น การเข้าถึงบริเวณที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ การใช้คุกกี้อาจทำให้เราสามารถป้อนรหัสผ่านสำหรับส่วนที่มีการคุ้มครองโดยอัตโนมัติ เพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องป้อนรหัสผ่านซ้ำทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์  – คุกกี้เหล่านี้จะทำให้เว็บไซต์จดจำตัวเลือกของคุณ และส่งมอบคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ดียิ่งขึ้น อาจจะมีการใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้บริการในรูปแบบที่คุณกำหนด เช่น การจัดเรียงข้อมูลในรายงาน

คุกกี้ด้านประสิทธิภาพ– คุกกี้เหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น หน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมและจำนวนครั้งที่เยี่ยมชม คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนคุณได้ ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เก็บรวบรวมจะถูกรวมเข้าด้วยกัน ดังนั้น จึงเป็นข้อมูลนิรนาม มีการใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เราส่งมอบให้คุณเท่านั้น

นอกจากนี้ เราอาจหาข้อมูล IP เพื่อระบุโดเมนของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Kincentric ยังเฝ้าติดตามดูที่อยู่ IP เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย การวิเคราะห์แนวโน้ม การดูแลเว็บไซต์ การติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ และการเก็บรวบรวมข้อมูลทางประชากรศาสตร์แบบคร่าว ๆ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้โดยรวม ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เข้าถึง www.kincentric.com ไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้เราไว้โดยประการอื่น

วิธีการควบคุมคุกกี้

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณสามารถลบคุกกี้ออกจากฮาร์ดไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ บล็อกคุกกี้ทั้งหมด หรือรับคำเตือนก่อนที่จะมีการจัดเก็บคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โปรดดูวิธีใช้เบราว์เซอร์คุณ (โดยปกติ จะอยู่ในส่วน “ความช่วยเหลือ” “เครื่องมือ” หรือ “แก้ไข”) หรือหน้าจอความช่วยเหลือเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเหล่านี้และวิธีใช้ฟังก์ชันดังกล่าว โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วนหรือบางฟังก์ชันได้ หากเบราว์เซอร์ของคุณไม่ยอมรับคุกกี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึง วิธีดูว่ามีการกำหนดให้ใช้คุกกี้ประเภทใดบนอุปกรณ์ของคุณ ตลอดจนวิธีจัดการและลบคุกกี้ได้ใน www.allaboutcookies.org.